Όροι χρήσης

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται για τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση www.TravelFerry.com (εφεξής και ως «site» ή «ιστοσελίδα»). Η πρόσβαση και η χρήση της εν λόγω ιστοσελίδας υποδηλώνει την ανάγνωση και εντεύθεν αποδοχή εκ μέρους του εκάστοτε χρήστη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων στο σύνολό τους, καθώς και την υποχρέωση του χρήστη να τηρεί και να συμμορφώνεται με αυτούς/ες. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με το σύνολο ή/και μέρος του παρόντος, τότε οφείλει με δική του αποκλειστικά ευθύνη και επιμέλεια να απόσχει από την επίσκεψη καθώς και τη χρήση της εν λόγω ιστοσελίδας.

1. Τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων χρήσης της ιστοσελίδας

Το TravelFerry ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία Μάρκου Ανώνυμη ξενοδοχειακή και τουριστική εταιρεία Α.Ε. , με έδρα τον Πειραιά (εφεξής και ως η «Δικαιούχος»). Η Δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το παρόν. Η εν λόγω τροποποίηση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία ανάρτησής της στην παρούσα ιστοσελίδα. Η επίσκεψη καθώς και η χρήση της ιστοσελίδας από τον εκάστοτε χρήστη, μετά την εκάστοτε κατά τα άνω τροποποίηση, σαφώς υποδηλώνει και συνιστά απόδειξη ότι ο χρήστης αποδέχεται στο σύνολό της την εν λόγω τροποποίηση. Για το λόγο αυτό ο εκάστοτε χρήστης υποχρεούται με δική του αποκλειστικά ευθύνη και επιμέλεια να ανατρέχει στους παρόντες όρους χρήσης και προϋποθέσεις κάθε φορά που επισκέπτεται την ιστοσελίδα για να ενημερώνεται για τυχόν τροποποιήσεις αυτών.

Επιπλέον, η Δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης της.

2. Δεσμευτικότητα των όρων χρήσης

Οι παρόντες Όροι Χρήσης του TravelFerry, η πολιτική απορρήτου και η πολιτική ιχνηλατών αποτελούν νομικά δεσμευτική συμφωνία (σύμβαση) που διέπει την εκάστοτε μεταξύ μας συναλλακτική σχέση. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οι τυχόν οποιοιδήποτε όροι που ενδέχεται να ισχύουν ανά υπηρεσία καθορίζουν ιδίως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας μας απέναντί σας και, αντιστοίχως, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως πελάτη απέναντί μας. Ισχύουν, δε, παράλληλα με την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Ιχνηλατών. Κάνοντας χρήση των υπηρεσιών του TravelFerry σημαίνει ότι κατανοείτε τους Όρους Χρήσης και τους τυχόν Ειδικούς Όρους Χρήσης, τους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα και συμφωνείτε με αυτούς. Σε περίπτωση εναντίωσής σε αυτούς, εν συνόλω ή εν μέρει, παρακαλούμε όπως διακόψετε τη χρήση των υπηρεσιών του TravelFerry.

Επειδή, η εταιρεία μας λειτουργεί σαν διαμεσολαβητής των ανωτέρω περιγραφόμενων ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ο χρήστης θα πρέπει να συμβουλεύεται σχετικά και τους Όρους Συναλλαγών του εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσιών, οι οποίοι ενδέχεται να περιλαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την παρεχόμενη μέσω της διαμεσολάβησής μας υπηρεσία (όπως π.χ. σχετικά με τη δυνατότητα αλλαγής της κράτησης, τα προγραμματισμένα δρομολόγια, την διαδικασία επιστροφής χρημάτων) και οι οποίοι ισχύουν στη μεταξύ σας σχέση. Με άλλα λόγια πέραν των παρόντων Όρων Χρήσης της παρούσας , των τυχόν όρων χρήσης που μπορεί να προκύψουν, της Πολιτικής Απορρήτου και της Πολιτικής Ιχνηλατών του TravelFerry, ισχύουν παράλληλα στη σχέση σας με τον εκάστοτε Πάροχο Υπηρεσίας και οι Όροι Χρήσης του εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσίας.

3. Υποχρεώσεις Χρηστών

Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί και να συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους. Περαιτέρω, ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα της ιστοσελίδας σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Με τη χρήση του TravelFerry  δηλώνετε ρητά ότι είστε ενήλικες (ήτοι άνω των 18 ετών), δικαιοπρακτικά ικανοί και ότι χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του TravelFerry  νόμιμα ως ο αληθινός χρήστης αυτής. Για τη χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής, ο χρήστης, από τη στιγμή που εγγυάται ότι είναι άνω των 18 ετών, αναλαμβάνει συγχρόνως και την ευθύνη σε περίπτωση χρήσης του TravelFerry για λογαριασμό ανηλίκων.

Με την εκ μέρους σας καταχώρηση οποιωνδήποτε στοιχείων (δικών σας ή τρίτων προσώπων) εντός του TravelFerry δηλώνετε προς εμάς ότι δικαιούστε να προβείτε στην εν λόγω καταχώρηση (π.χ. οι πληροφορίες που καταχωρείτε αφορούν στο πρόσωπό σας, ή σε τρίτους για τους οποίους ενεργείτε κατόπιν εξουσιοδότησης τους). Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο των πληροφοριών που μας δίδετε, καθώς και για την αλήθεια και την ακρίβειά τους.

Οι χρήστες οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τους υπευθύνους της Δικαιούχου αν υποπέσει στην αντίληψή τους οποιοδήποτε τυχόν κενό ασφαλείας του συστήματος της ιστοσελίδας το οποίο θα παρατηρήσουν.

Απαγορεύεται η χρήση του TravelFerry  για τη διενέργεια οποιασδήποτε παράνομης ενέργειας σε βάρος της εταιρείας ή σε βάρος τρίτων (όπως, χάριν παραδείγματος, είναι η δημοσίευση σε βάρος της εταιρείας ή τρίτων τυχόν συκοφαντικών, ανακριβών σχολίων ή η εκτέλεση πληρωμών μέσω του TravelFerry με χρήση λογαριασμού τρίτου που δεν έχει παράσχει την εξουσιοδότησή του). Επιπροσθέτως, απαγορεύεται, ιδίως, η οποιαδήποτε χρήση του TravelFerry για παραπλανητικούς ή/καr κερδοσκοπικούς σκοπούς που αντιβαίνουν στην ομαλή λειτουργία της και γενικά για σκοπούς άλλους πέραν των σκοπών που περιγράφονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.  Οι χρήστες, δε, ρητά απαγορεύεται να επιχειρούν ή/και να εκμεταλλευτούν κενά ασφαλείας του συστήματος προσβάλλοντας το απόρρητο των επικοινωνιών, προκειμένου να διαταράξουν την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας, να αντλήσουν κατά παράβαση των παρόντων πρόσβαση στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας και στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Ο χρήστης οφείλει να διαβάζει, όπως και συνιστούμε με το παρόν, και να συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης που διέπουν την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσιών, με τον οποίο συμβάλλεται ο χρήστης. Ο χρήστης ευθύνεται για την τήρηση των όρων που θέτει ο εκάστοτε Πάροχος Υπηρεσιών (όπως π.χ. τους όρους που θέτει η κάθε ακτοπλοϊκή εταιρία σχετικά με τον χρόνο επιβίβασης κλπ). 

4. Πνευματική Ιδιοκτησία

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί την επίσημη ιστοσελίδα του TravelFerry. Η ίδια η ιστοσελίδα, ο σχεδιασμός της καθώς και όλα τα σχετικά προϊόντα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας,  συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, ήχων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία του TravelFerry ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η TravelFerry έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Ρητά απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, επεξεργασία, μετάδοση αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση, διαμόρφωση και τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των σελίδων της ιστοσελίδας ή εκπομπή της ιστοσελίδας, με οιονδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Δικαιούχου.

Η παρούσα ιστοσελίδα, επίσης, περιλαμβάνει εμπορικά σήματα, συμπεριλαμβανομένου του σήματος του TravelFerry και του εμβλήματός της το οποίο η ίδια έχει κατοχυρώσει. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε πράξη προσβολής των εν λόγω σημάτων και εν γένει η εμπορική εκμετάλλευση αυτών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να θεωρηθεί ότι η επίσκεψη και η χρήση της ιστοσελίδας συνιστά εκ μέρους του TravelFerry παραχώρηση της άδειας χρήσης των ανωτέρω ή μεταβίβαση δικαιωμάτων. Εξαιρείται το περιορισμένο δικαίωμα χρήσης, κατ’ εφαρμογή των παρόντων.

5. Κρατήσεις - Τρόποι πληρωμής

Ο χρήστης, κάνοντας μια κράτηση μέσω της ιστοσελίδας του TravelFerry ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της εταιρείας, δίνει δεσμευτική εντολή σε κάθε περίπτωση στο TravelFerry να μεσολαβήσει με τον εκάστοτε πάροχο όσον αφορά στην ταξιδιωτική υπηρεσία που επιθυμεί να λάβει.

Συνεχίζοντας, σε περίπτωση που συμβεί κάποια αλλαγή για την οποία ευθύνεται ο πάροχος του ταξιδιού, η TravelFerry θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον χρήστη και να τον ενημερώσει εγκαίρως. Για οποιαδήποτε βεβαίως τέτοιου είδους αλλαγή, πρωτίστως θα πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως το TravelFerry από τον πάροχο διότι σε διαφορετική περίπτωση δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων που θέτει ο εκάστοτε πάροχος και οφείλει να ενημερωθεί μέσω αυτού.

Σε περίπτωση που ο χρήστης παραβιάσει τους γενικούς κανόνες της ιστοσελίδας τότε το TravelFerry διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την κράτηση του.

Για την παροχή υπηρεσιών προς εσάς μέσω του TravelFerry, είναι δυνατή η διενέργεια πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας ή άλλων διαδικτυακών τρόπων πληρωμής όπως αναφέρονται στη πολιτική προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι τρόποι πληρωμής είναι οι κάτωθι:

  1. Alpha Bank μέσω Cardlink με redirect κατευθείαν σε περιβάλλον της τράπεζας
  2. Paypal με redirect κατευθείαν στο περιβάλλον του paypal


Στο burger menu του website καθώς και στην σελίδα των πληρωμών υπάρχουν τα λογότυπα που δείχνουν ότι οι πληρωμές καλύπτουν τα πρωτόκολλα ασφάλειας. 

Η εταιρεία διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Όλες οι πληρωμές και οι επιστροφές χρημάτων γίνονται σε Ευρώ (€) σύμφωνα με την τρέχουσα τραπεζική ισοτιμία.

Οι χρήστες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του TravelFerry πρέπει να γνωρίζουν ότι πριν από την εξόφληση, η εταιρεία δεν υποχρεούται να μεταβιβάσει τα εισιτήρια στον χρήστη και θα προβεί στην κράτηση του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου ή οποιασδήποτε άλλης προσφερόμενης υπηρεσίας μόνο εφόσον υπάρχει επιτυχής ολοκλήρωση της πληρωμής. Περαιτέρω, στην περίπτωση που, ενώ εξοφληθεί επιτυχώς το ποσό πληρωμής, δεν καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της κράτησης της υπηρεσίας λόγω τεχνικής βλάβης ή μη διαθεσιμότητας μέχρι να ολοκληρωθεί η πληρωμή, η εταιρεία δεσμεύεται να ανακαλέσει άμεσα σε εύλογο χρονικό διάστημα τη συναλλαγή και να επιστρέψει ολόκληρο το ποσό σε Ευρώ που χρεώθηκε. Η τελική αποδέσμευση του ποσού από την τράπεζα του πελάτη συνήθως γίνεται εντός 3-7 εργάσιμων ημερών και η εταιρεία δεν έχει καμία επιπλέον υποχρέωση ή ευθύνη για τυχόν επιπλέον τραπεζικές χρεώσεις.

6. Επιβεβαίωση κράτησης- Αποστολή εισιτηρίων - Ταξιδιωτικά έγγραφα

Το TravelFerry θα προβεί στην επιβεβαίωση της κράτησής σας, σε περίπτωση αγοράς ή απλά και μόνο κράτησης, μιας ή περισσοτέρων από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσω της αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να ελέγξει όλα τα στοιχεία της κράτησης που έχει κάνει και να ενημερώσει την εταιρεία του TravelFerry για τυχόν λάθη που μπορεί να έχουν προκύψει όσο πιο σύντομα αυτό καταστεί εφικτό. Οι χρήστες των υπηρεσιών του TravelFerry πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των εισιτηρίων τους με εταιρεία courier τα έξοδα των οποίων βαρύνουν τους χρήστες ή να παραληφθούν αυτά μέσω των γραφείων μας στον Πειραιά. Σε περίπτωση που ο πελάτης πρέπει να επιστρέψει τα εισιτήρια στην εταιρεία μας τα έξοδα αποστολής courier βαραίνουν τον ίδιο. Σημειώνεται ότι ο χρήστης των υπηρεσιών του TravelFerry είναι υποχρεωμένος να έχει στην κατοχή του όλα τα απαραίτητα έγγραφα για το ταξίδι για το οποίο έχει προβεί στην αντίστοιχη κράτηση. Σημειώνεται ότι το TravelFerry δεν έχει καμία υποχρέωση για τυχόν παραλείψεις του πελάτη.

7. Ακυρώσεις – Τροποποιήσεις

Αναφορικά με τους όρους ακύρωσης και τροποποίησης των εισιτηρίων είναι απόλυτα εξαρτημένοι από τους όρους που έχει θέσει ο εκάστοτε πάροχος . Το TravelFerry δεν είναι υπεύθυνο σχετικά με τυχόν ακυρώσεις και τροποποιήσεις, που διέπονται από όρους που έχουν επιβληθεί από άλλους παρόχους και συνεργαζόμενες ακτοπλοϊκές εταιρίες. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει τυχόν μία εύλογη χρέωση για τη διαδικασία αλλαγής από την εταιρεία μας ανά εισιτήριο συν το κόστος που τυχόν προκύψει από την αλλαγή.

Γενικά, σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης ενός εισιτηρίου, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει εγγράφως το TravelFerry, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει στην οποιαδήποτε αλλαγή. Διαφορετικά, η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο τον χρήστη, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να διαβάσει τους κανονισμούς των ναύλων προτού προβεί σε οποιαδήποτε κίνηση.

Η πολιτική ακυρώσεων του Travel Ferry είναι η εξής:

  • 100% αν πραγματοποιηθεί αίτημα ακύρωσης τουλάχιστον 18 ημέρες (18 x 24 ώρες) πριν τον προγραμματισμένο απόπλου
  • 75% αν πραγματοποιηθεί αίτημα ακύρωσης τουλάχιστον 11 ημέρες (11 x 24 ώρες) πριν τον προγραμματισμένο απόπλου
  • 50% αν πραγματοποιηθεί αίτημα ακύρωσης τουλάχιστον 4 ημέρες (4 x 24 ώρες) πριν τον προγραμματισμένο απόπλου
  • 3 ημέρες έως 13 ώρες πριν τον προγραμματισμένο απόπλου, τα αιτήματα για ακύρωση αντιμετωπίζονται ως έκτακτες περιπτώσεις και μπορούν να ολοκληρωθούν μόνο σε εργάσιμες ώρες. Σε αυτή την περίπτωση καλό θα είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με το αντίστοιχο κεντρικό πρακτορείο της κάθε ακτοπλοϊκής εταιρείας.
  • Για τα αιτήματα που λαμβάνονται λιγότερο από 12 ώρες πριν τον προγραμματισμένο απόπλου ή μετά την αναχώρηση του πλοίου, οι επιβάτες δεν δικαιούνται καμία επιστροφή της τιμής των εισιτηρίων τους.
  • Αν επιθυμείτε να ακυρώσετε μια επιτυχώς ολοκληρωμένη κράτηση, θα σας επιστραφεί το σύνολο της αποζημίωσης που δίνει η ακτοπλοϊκή εταιρεία, παρακρατώντας ένα τέλος ακύρωσης έως 3€ για κάθε εισιτήριο για τα έξοδα εξυπηρέτησης και τραπεζικής συναλλαγής. Το συγκεκριμένο ποσό θα πιστωθεί στην κάρτα που χρησιμοποιήσατε για την αγορά των εισιτηρίων σας, εντός 7 εργάσιμων ημερών.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή απορία σχετικά με τις ακυρώσεις εισιτηρίων, είμαστε στη διάθεσή σας!

Σημείωση : Δεν ακυρώνονται εισιτήρια ειδικής προσφοράς, δεν μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας (open) και δεν είναι δυνατή η αλλαγή της ημερομηνίας ταξιδίου.

Μετά την αναχώρηση του δρομολογίου, όλα τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται, δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας (open) και δεν είναι δυνατή η αλλαγή ημερομηνίας.

Τονίζουμε σε αυτό το σημείο ότι η ακυρωτική πολιτική ακτοπλοϊκών εισιτηρίων των συνεργαζόμενων παρόχων και ακτοπλοϊκών εταιριών δεν βαρύνει το TravelFerry το οποίο δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτές.

8. Ασφάλεια Συναλλαγών

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

9Ευθύνες εταιρείας

Το TravelFerry δεν φέρει καμία ευθύνη για τις ακόλουθες περιπτώσεις ενδεικτικά και όχι περιοριστικά όπως είναι η μη διαθεσιμότητα ορισμένων υπηρεσιών που παρέχεχονται από την ιστοσελίδα μας, δεν φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη ή κάποιες παραλείψεις που αφορούν αποκλειστικά τον εκάστοτε πάροχο, επίσης δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς ή καταστροφές προσωπικής περιουσίας, που προκύπτουν από δυσλειτουργία των υπηρεσιών του εκάστοτε παρόχου, επιπροσθέτως δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση ύπαρξη γεγονότος ανωτέρας βίας (απεργία, καθυστερήσεις, overbooking, πανδημία, COVID-19), που δεν υπόκεινται στην δικαιοδοσία του TravelFerry ούτε στην σφαίρα επιρροής του και για τους οποίους δε φέρει καμία ευθύνη και τέλος για επιπλέον τυχόν χρεώσεις που μπορεί να προκύψουν κατά την παραλαβή των εισιτηρίων από τα κεντρικά

εξουσιοδοτημένα γραφεία των ακτοπλοϊκών εταιρειών.

10. Περιορισμός Ευθύνης

Το TravelFerry ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο, την ποιότητα και εν γένει τη νομιμότητα των υπερσυνδέσμων (hyperlinks) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, τους οποίους περιέχει η ιστοσελίδα. Οι εν λόγω υπερσύνδεσμοι είναι ανεξάρτητοι το TravelFerry και δεν ελέγχονται από αυτό ούτε τελούν υπό την ευθύνη του ούτε δεσμεύουν αυτό. 

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οποιαδήποτε διαφορά, αντίρρηση ή απαίτηση ανακύψει η οποία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παρόντες όρους και τη λειτουργία της ιστοσελίδας θα επιλύεται από τα δικαστήρια Πειραιά και εφαρμοστέο θα είναι το ελληνικό δίκαιο. Οι παρόντες Όροι Χρήσης, η Πολιτική Απορρήτου και η Πολιτική Ιχνηλατών και τα Cookies, όπως εκάστοτε ισχύουν, διέπονται και ρυθμίζονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά ανάμεσα σε εσάς και την εταιρεία, σχετική με ζητήματα που αφορούν τους παρόντες Όρους Χρήσης και τους, και εν γένει την εκ μέρους σας χρήση του TravelFerry, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Δήμου Πειραιώς, ανεξαρτήτως του είδους της εκάστοτε διαφοράς με την έννοια ότι η αποκλειστική δικαιοδοσία περιλαμβάνει και την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, προσωρινών διαταγών και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις.


Akti Poseidonos 26, 1er piso, 18531, El Pireo

(+30) 2104115000

M.H.T.E: 0207E60000504501

2024 Travel Ferry All Rights Reserved